Σαλαμίνα: Παράνομη χωματερή στη θέση Γούβα Μπατσί

>> Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

http://www.patt.gov.gr/main/index.php?


ΣΧΕΤ. 1. Ο Ν.

1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/86) «Για την προστασία περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/02)
2. Η ΚΥΑ ΗΠ 5091/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός»
3. Η από 30-3-2011 αίτηση καταγγελία της Κίνησης δράση πολιτών Σαλαμίνας Ν.ΑΥ.ΜΑΧΗ.Α
4. Η από 10-6-2011 Έκθεση Αυτοψία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρονομίας ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
5. Το από 1-7-2011 Αρ. πρωτ. Οικ 55782/319/11 Φ101ΣΑΛ8/11 του Τμήματος Περιβ. και Υδρονομ. ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

Μετά από το παραπάνω σχετικό (5) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρονομίας ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο:

    •    παρουσιάζεται το πόρισμα της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την εν λόγω Υπηρεσία, στην περιοχή «Γούβα Μπατσί» στο δημοτικό δρόμο που οδηγεί στο λατομείο αδρανών υλικών Αγγέλου, σε γήπεδο με είσοδο πρόσβασης στην οποία υπήρχε αλυσίδα που έφερε πινακίδα «οδός Διοικητού Γαρείου»

    •    διαπιστώνεται ότι στον προαναφερόμενο χώρο γίνεται ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων, γεγονός που υποβαθμίζει και αλλοιώνει το περιβάλλον της περιοχής, εγκυμονώντας κινδύνους για τους περιοίκους και συνιστά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ( άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 )

Κατόπιν αυτών :

    1.    καλεί τον μεν ιδιοκτήτη όπως προβεί σε άμεσο καθαρισμό και αποκατάσταση του χώρου.
    2.    ζητά από το Δήμο Σαλαμίνας τη λήψη ενεργειών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με παράλληλη ενημέρωση της Υπηρεσίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρονομίας ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
    3.    αναθέτει στο Δήμο Σαλαμίνας, όπως και στο Α/Τ Σαλαμίνας, την αποστολή των στοιχείων των ιδιοκτητών του οικοπέδου, ώστε να προβεί η Υπηρεσία στις περαιτέρω κατά νόμο ενέργειες .
    4.    τονίζει την ανάγκη καθαρισμού της περιοχής από τους ιδιοκτήτες και κάθε κατά νόμο υπόχρεο.

Με βάση όλα τα παραπάνω και δεδομένου πως η παράνομη χωματερή που βρίσκεται σε δασική έκταση συνεχίζει να μολύνει το έδαφος, τον αέρα και τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού μας για πάνω από ένα χρόνο τώρα, ενώ παράλληλα τις τελευταίες ημέρες γίνεται προσπάθεια παράνομης συγκάλυψης της με χώμα, ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας ζητά να κοινοποιήσει ο Δήμος τις ως τώρα ενέργειές του,

Α) ως προς την αποστολή των στοιχείων που του ζητούνται από την Περιφέρεια
Β) για τις ενέργειες που έχει καταβάλλει και που αποσκοπούν στο καθαρισμό της περιοχής
Γ) καθώς και στις κυρώσεις προς τον ιδιοκτήτη ή/και την επιβολή υποχρέωσης σε αυτόν, ώστε να προβεί σε καθαρισμό του χώρου

Ο
ΠΕΡΙΒΟΣ θεωρεί ότι είναι υποχρέωση του Δήμου η εκτέλεση των ενεργειών που του υποδεικνύει η Περιφέρεια, ώστε να υπάρξει τήρηση της νομοθεσίας και κυρίως η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, γεγονός που πρέπει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

http://sites.google.com/site/perivos/archeia/paranomechomaterestethesegoubampatsi

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP