Πως αντιμετωπίζονται οχλήσεις από καπνούς/μυρωδιές καπνοδόχων εστιατορίων;

>> Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Το πρόβλημα εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του «γειτονικού δικαίου». Κατά βάση το 1003 ΑΚ καθιερώνει περιορισμούς της κυριότητας και ορίζει ότι «…ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου κ.λ.π., εφόσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου του, ή προέρχονται από χρήση συνήθη για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος, από το οποίο προκαλείται η βλάβη».


Βάσιμη είναι η λήψη μέτρων εφόσον πιθανολογείται ότι, η όχληση προσβάλλει την πολεοδομική νομοθεσία, ή υπερβαίνει μια συνήθως αποδεκτή συγκέντρωση ρύπων. Παρακάτω, υπό Α,Β,Γ,Δ, αναφέρονται τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν.Α. Φιλική επίλυση
Ορθό αρχικά είναι, να εξαντληθούν τα όρια μιας «φιλικής επίλυσης της διαφοράς» προτού προβεί κάποιος σε δικαστικά ή εξωδικαστικά μέτρα. Μπορεί να ζητηθεί αντίγραφο της άδειας του εστιατορίου. Στη συνέχεια μπορεί να ελεχθεί η συμμόρφωση του εστιάτορα με τα όσα η άδεια προβλέπει, με τη βοήθεια κάποιου μηχανικού.Β. Καταγγελία στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο

Σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας του εστιάτορα, ή έλλειψης συμμόρφωσης, καθίσταται επιβεβλημένη η παρέμβαση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για τη διευκρίνιση της κατάστασης και την αποκατάσταση του προβλήματος. 
Πρωταρχικά πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, δηλαδή

α) με εγκεκριμένη άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος βάσει της υγειονομικής διάταξης Α1β/8577 από την αρμόδια πολεοδομία και

β) λειτουργία στο πλαίσιο που ορίζει η άδεια (τοποθέτηση καμινάδας, ύψος καμινάδας, απόσταση από γειτονικές στέγες κλπ.

Για παράδειγμα, η υγειονομικη διάταξη Α1β/8577 δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας οβελιστήριου χωρίς καμινάδα -απόρριψη χωρίς κατακόρυφη όδευση-, όταν η ψησταριά λειτουργεί με ηλεκτρισμό, ή υγραέριο με προϋπόθεση όμως την τοποθέτηση φίλτρου που να κρατά τις οσμές και τον καπνό).

Εφόσον καθίσταται προφανές ότι η επιχείρηση λειτουργεί παράνομα, ή άλλοι περίοικοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, μπορεί να κατατεθεί από κοινού μια αίτηση στην Πολεοδομία για αυτοψία και έλεγχο τήρησης της άδειας.Β. Ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 682 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 του ίδιου Κώδικα, τα δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου μπορούν να διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης, κατά δε το άρθρο 731 Κ.Πολ.Δ. ασφαλιστικό μέτρο είναι και η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, που συνίσταται στο ότι το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει την ενέργεια ή παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης.Γ. Αγωγή διατάραξης της νομής

Στις περιπτώσεις που οι επενέργειες ή οι εκπομπές υπερβαίνουν τα όρια που θέτει το άρθρο 1003 ΑΚ, (δηλαδή εδώ το πλαίσιο που ορίζει η άδεια), ο γείτονας που οχλείται δικαιούται να εγείρει την αγωγή της διαταράξεως της νομής (ΑΚ 989).
Τεκμηρίωση: 
Όποιο από τα παραπάνω μέτρα ληφθεί, πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο. Για την τεκμηρίωση μέτρων, που αφορούν σε προσβολή της νομής από εκπομπές και θορύβους, αναγκαία είναι η μνεία πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως κυρίου του βλαπτομένου ακινήτου (έννομο συμφέρον) και η περιγραφή με σαφήνεια και πληρότητα του ακινήτου του οποίου η νομή διαταράσσεται (οδοί, το δώμα που είναι τοποθετημένη η καπνοδόχος, η απόστασή της από τα παράθυρα σας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής κλπ).

Αποτέλεσμα: 
Με την απόφαση της πολεοδομίας ή του Δικαστηρίου μπορεί να διαταχθεί η παύση της ενόχλησης με την άρση των αιτίων που την προκαλούν και η παράλειψή της στο μέλλον, είναι δε ακόμη δυνατό να διαταχθεί η παύση της λειτουργίας της επιχείρησης, από την οποία προέρχονται οι επιβλαβείς εκπομπές.


www.ecothesis.gr

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP